Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 2
Tháng 03 : 3
Tháng trước : 27
Năm 2024 : 99
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyên đề 5

Cong tác tuyên truyền về công cuộc chuyển đổi số năm 2023

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Với mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã, trong năm 2023, UBND xã Ngọc Phái đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trên 7 nội dung cải cách hành chính, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan và cán bộ, công chức trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và gắn với thực hiện kế hoạch của địa phương. Tăng cường, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND xã. Đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã. Tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động quản lý nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn.

Tăng cường theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của công dân, tổ chức khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả. Thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Thứ hai, về cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của xã trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục tính thụ động trong việc chuẩn bị, soạn thảo, thẩm định văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng và phát hành văn bản, phát huy tính dân chủ, nâng cao chất lượng văn bản. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản QPPL để đảm bảo về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và tiến độ thực hiện.

Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục duy trì hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kiện toàn công chức làm việc tại bộ phận một cửa đúng theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định;  Triển khai thực hiện các TTHC đã được UBND tỉnh công bố, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định.  Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Thứ tư, về cải cách tổ chức bộ máy. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mi phương thc làm vic ca cán b, công chc xã; nâng cao chất lượng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Thứ năm, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chứcTăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để từng bước nâng cao trình độ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường công tác tự kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấn chỉnh việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Thứ sáu, về cải cách tài chính công. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt  quy định  quản lý, sử dụng tài sản công;  quy định tiêu chuẩn, định mức sư dụng máy móc, thiết bị; hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  Nâng cao hiệu quả, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, nhất là lĩnh vực đầu tư công, quản lý tài sản công. Tăng cường chỉ đạo triển khai đầy đủ các quy định về công khai tài sản, nâng cao trách nhiệm trong công tác thu, chi ngân sách.

Thứ bảy, về hiện đại hóa hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là sử dụng hiệu quả các phần mềm: Quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử, chữ ký số... 100% văn bản đi/đến được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; sử dụng trao đổi văn bản trên môi trường mạng bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số. 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND.

Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015.

Để triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, phải có sự chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ phận chuyên môn để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Các bộ phận chuyên môn UBND xã chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp đổi mới để thực hiện công tác cải cách hành chính vì đây là khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính đảm bảo đạt kết quả tốt; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ công chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Nông Văn Kiểm: Công chức văn phòng - Thống kê

Số điện thoại: 0353 511 999

Thư điện tử: kiemnv.cd@backan.gov.vn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Danh sách website các đơn vị